Flygminnesmärken-Foto

Gamla hangaren i Vännäs

Flygminnesmärken

Gamla hangaren i Vännäs

Text och foto: Pelle Lundberg

Vännäs har en ganska lång och omfattande flyghistoria, redan i början av 20-talet började man flyga här alltså under flygkompaniets tid.
Den 24 aug 1927 kl 13:15 landade dom första flygplanen från det nybildade flygvapnet i Vännäs, det var 6:e jagardiv från Malmslätt ,som skulle deltaga i en stor vintermanöver i området.
Flygfältet utgjordes på den tiden av två korslagda gräsfält,men under perioden okt-1939-juli 1940 byggdes ytterligare en rullbana samt asfaltering av samtliga banor. Banornas längd var: 450-550-700 m.
År 1945 överfördes fältet till kategorin övningsfält.
Efter 1945 började en livlig flyg verksamhet, glidflyg segelflyg motorflyg, mängder av flygplanstyper har satt sina hjul på detta fält.
I slutet av 60-talet var så flygepoken slut, banorna revs upp, och idag utgörs området av ett villaområde. Hangaren är dock bevarad, stod färdig i sept 1927 till en kostnad av 80.000 kr. I denna fina byggnad finns idag Vännäs Motor och flyg museum, som har till uppgift att slå vakt om och bevara gammal motor fordons och flyghistoria samt att kunna visa upp den för allmänheten och sprida kunskap om vårt tekniska arv.

Vännäs Motor och Flygmuseum

Hangaren i Vännäs stod färdig 1927. I denna finns idag ett Motor och Flygmuseum

Tillbaka

 

Runsten på F 16

Flygminnesmärken

Runsten på F 16

Uppdaterad: 2004-01-02
Foto:Kurt Pettersson, F 16, Uppsala

Bevarade byggnader, bl.a. Erik Bratts gamla ritkontor

 
Runsten, som befinner sig i stort på sin ursprungliga plats, omedelbart nedanför "Bergmässen",tidigare "Kadettmässen". Den lokaliserades 1942 i samband med planeringen för den blivande flottiljen F16.
 

Runstenen. Se text för bild ovan.

   

Tidigare mangårdbyggnad i den västra av två gårdar, Bärby. Senare under många år verksamhetsplats för flottiljens frisör. I en del av den vinklade byggnaden till vänster i bilden fanns flottiljens snickarverkstad, numera avsedd för kamratföreningens snickeriverksamhet. Parallellt med den första byggnaden, på andra sidan en innegård, ligger den tidigare drängstugan. Den är numera tilldelad flottiljens kamratförening, bl a för viss museiverksamhet.

Soldattorp

   

Det tidigare dragontorpet, vars siste innehavare, dragonen Karl Johan Rapp-Nyberg, begärde och fick avsked från sin tjänst och flyttade ut 1907. Torpet är byggt 1815. Det innehåller främst flottiljmuseets uniformsutställning. Torpet var under många år platsen för granskning av kulsprutefilm.

Gaveln på flottiljens serviceförråd med konstverk av Eric Beckeld, Grillby. Bilderna förställer främst de flygplantyper som flottiljen haft i tjänst genom åren.

Gå till
Minnesstenar på F 16

Norrtälje, Vattentornet

Flygminnesmärken

Norrtälje, Vattentornet

Uppdaterad: 2012-09-25
Text: Robin Lindholm
Foto: Christer Malm

Ett lysande flygminnesmärke

I Norrtälje har en av Sveriges en gång i tiden 35 flygfyrar åter satts i stånd efter en tvåårig renovering, som utförts av Pythagoras Industrimuseum och dess Vänförening. Den är Europas enda fungerande flygfyr, tillverkad av AGA och placerad ovanpå det nästan hundraåriga gamla vattentornet där den 1938 började sin tjänst. Flygfyren var från början försedd med två 1500 W glödlampor varav en tändes med ett tidur medan den andra var inkopplad som reserv. När den tjänstgörande lampan gick sönder tändes automatiskt reservlampan samtidigt som en tänd röd lampa ovanpå fyren varskodde fyrtillsyningsmannen att det var dags att byta en lampa.Idag är de gamla 1500W lamporna ersatta av en halogenlampa på 1800W och den röda varningslampan indikerande trasig lampa finns inte kvar.

Flygfyrarna i Sverige installerades på 1930-talet på 2 – 3 mils avstånd från varandra efter att Postverket hos riksdagen ansökt om finansiering av dessa tekniska hjälpmedel till regelbundna nattpostflygningar. Just fyren i Norrtälje ingick i en kedja av fyrar som vägledde postflygarna nattetid mellan Helsingfors och Stockholm via Åbo och Åland. Den är oscillerande dvs efter tre varv stannar den och gör tre snabba rörelser åt höger och åt vänster i fyrledens riktning. Piloten uppfattade dessa oscillerande rörelser, om han låg rätt mot fyren, som tre korta blink. Låg han för långt åt höger blev blinkningarna kort-lång och om han låg för långt åt vänster lång-kort.

Andra flygfyrskedjor fanns mellan Stockholm och Malmö via Jönköping och mellan Oslo och Malmö.

Under 1950-talet ersattes de optiska flygfyrarna funktionsmässigt av radiofyrar i takt med att flygplanen utrustades med radio och flygfyrarna demonterades i raskt tempo, dock inte denna i Norrtälje. Den fick stå kvar på sitt vattentorn, som den alltid gjort. En del flygfyrar övergick till tjänst som sjöfartsfyrar men de flesta skrotades.

Norrtälje gamla flygplats

Flygminnesmärken

Norrtälje gamla flygplats

Uppdaterad: 2003-01-22
Foto:Gunnar Åkerberg

Bevarade byggnader, bl.a. Erik Bratts gamla ritkontor

Täcka Udden, Lidingö

Flygminnesmärken

Täcka Udden, Lidingö

Nybergs hangar på Täcka Udden. Fabrikör C R Nyberg var känd för sina tidiga försök med ångmaskinsdrivna flygplan, som han dock aldrig fick att lyfta från marken. Fabrikörens experiment var betydelsefulla för den tidiga flyg- och motorteknikens utveckling i Sverige. Nybergs hangarbyggnad från 1908 finns bevarad och är kulturminnesmärkt.

Nybergs hangarbyggnad från 1908
Lars Sundin